Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhali

Әhalinin cins üzrә sayı (min nәfәr)

Population by sex  (thsd.person)

 

İllər

Years

Əhalinin sayı-cəmi

Number of population - total

o cümlədən:

of which:

Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə

as % of total population

Hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı

Women per 1000 men

kişilər

men

qadınlar

women

kişilər

men

qadınlar

women

2009

8922,4

4414,4

4508,0

49,5

50,5

1021,2

2010

8997,6

4455,5

4542,1

49,5

50,5

1019,4

2011

9111,1

4517,1

4594,0

49,6

50,4

1017,0

2012

9235,1

4583,5

4651,6

49,6

50,4

1014,9

2013

9356,5

4648,8

4707,7

49,7

50,3

1012,7

2014

9477,1

4713,5

4763,6

49,7

50,3

1010,6

2015

9593,0

4775,8

4817,2

49,8

50,2

1008,7

2016

9705,6

4835,6

4870,0

49,8

50,2

1007,1

2017

9810,0

4891,2

4918,8

49,9

50,1

1005,6

2018

9898,1

4938,0

4960,1

49,9

50,1

1004,5

2019

9981,5

4982,4

4999,1

49,9

50,1

1003,4

2020

10067,1

5028,0

5039,1

49,9

50,1

1002,2

2021

10119,1

5053,8

5065,3

49,9

50,1

1002,3

 

Әhalinin sayının dәyişilmәsi (min nәfәr)

Population dynamics (thsd. person)

 

 

İllər

Years

 

Əhalinin sayı - cəmi

Number of population - total

İl ərzində ümumi artım

Total annual increase

o c ü m l ə d ə n:

o f w h i c h:

Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə

By total population (in percents)

min nәfәr

thsd person

faizlә

%

şəhər yerlərində

urban places

kənd yerlərində

rural places

şəhər yerlərində

urban places

kənd yerlərində

rural places

2009

8922,4

75,2

0,8

4739,1

4183,3

53,1

46,9

2010

8997,6

113,5

1,3

4774,9

4222,7

53,1

46,9

2011

9111,1

124,0

1,4

4829,5

4281,6

53,0

47,0

2012

9235,1

121,4

1,3

4888,7

4346,4

52,9

47,1

2013

9356,5

120,6

1,3

4966,2

4390,3

53,1

46,9

2014

9477,1

115,9

1,2

5045,4

4431,7

53,2

46,8

2015

9593,0

112,6

1,2

5098,3

4494,7

53,1

46,9

2016

9705,6

104,4

1,1

5152,4

4553,2

53,1

46,9

2017

9810,0

88,1

0,9

5199,0

4611,0

53,0

47,0

2018

9898,1

83,4

0,8

5237,8

4660,3

52,9

47,1

2019

9981,5

85,6

0,9

5273,9

4707,6

52,8

47,2

2020

10067,1

52,0

0,5

5312,0

4755,1

52,8

47,2

2021

10119,1

x

x

5358,5

4760,6

53,0

47,0

 

Doğulanlar, ölәnlәr vә tәbii artım (nәfәr)

Births, deaths and natural increase (person)

 

İllər

Years

Təbii artım

Natural increase

Doğulanların sayı

Births

Ölənlərin sayı

Deaths

 

 

Cəmi

Total

o cümlədən:

of which:

 

 

Cəmi

Total

o cümlədən:

of which:

 

 

Cəmi

Total

o cümlədən:

of which:

şəhər yerlərində urban

places

kənd yerlərində rural

places

şəhər yerlərində urban

places

kənd yerlərində rural

places

şəhər yerlərində urban

places

kənd yerlərində rural

places

2009

99625

47010

52615

152139

74700

77439

52514

27690

24824

2010

112063

53383

58680

165643

81752

83891

53580

28369

25211

2011

122310

56972

65338

176072

85539

90533

53762

28567

25195

2012

119452

56787

62665

174469

86364

88105

55017

29577

25440

2013

118288

57566

60722

172671

86429

86242

54383

28863

25520

2014

114855

51834

63021

170503

81822

88681

55648

29988

25660

2015

111513

51521

59992

166210

81149

85061

54697

29628

25069

2016

102816

45569

57247

159464

76954

82510

56648

31385

25263

2017

86932

38257

48675

144041

69479

74562

57109

31222

25887

2018

81732

35893

45839

138982

67362

71620

57250

31469

25781

2019

85263

38148

47115

141179

68665

72514

55916

30517

25399

2020

50924

19466

31458

126571

61515

65056

75647

42049

33598

 

Rәsmi qeydә alınmış nikah vә boşanmaların sayı

Number of officially registered marriages and divorces

 

 

İllər

Years

Nikahların sayı

Number of marriages

Boşanmaların sayı

Number of divorces

Cəmi

Total

o cümlədən:

of which:

Cəmi

Total

o cümlədən:

of which:

şəhər yerlərində

urban places

kənd yerlərində

rural places

şəhər yerlərində

urban places

kənd yerlərində

rural places

2009

78072

40708

37364

7784

5765

2019

2010

79172

41592

37580

9061

6753

2308

2011

88145

45494

42651

10747

7931

2816

2012

79065

42293

36772

11087

8212

2875

2013

86852

46324

40528

11730

8451

3279

2014

84912

43608

41304

12088

8190

3898

2015

68773

36623

32150

12764

8658

4106

2016

66771

36739

30032

13114

9173

3941

2017

62923

33047

29876

14514

9780

4734

2018

62484

32760

29724

14857

9849

5008

2019

63869

32984

30885

17148

11210

5938

2020

35348

18314

17034

14628

9531

5097

Keçidlər